Organisatie


De vereniging Tilburg Road Runners heeft, naast het bestuur en de verschillende loopgroepen, ook enkele commissies ter ondersteuning van een prettige loopervaring binnen onze vereniging. Net als het bestuur bestaan ook deze commissies volledig uit vrijwilligers.

Overzicht


Communicatiecommissie


Doel van de commissie

Het realiseren van een goed functionerende interne communicatiestructuur, waardoor de leden tijdig geïnformeerd worden over actuele zaken en activiteiten van de vereniging.
 

Organisatorische positie

De commissie functioneert onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Het jaarwerkplan en de daaraan gekoppelde begroting vormen de kaders voor de door de commissie uit te voeren taken en activiteiten. Deze twee documenten worden door het bestuur vastgesteld en geïntegreerd in het algemene jaarwerkplan en begroting van TRR. In het najaar wordt het jaarwerkplan en de bijbehorende begroting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering voorgelegd.
 

Samenstelling en werkwijze commissie

De commissies worden gevormd door leden van TRR. Zij voeren als vrijwilliger bepaalde activiteiten/werkzaamheden uit. De onderlinge taakverdeling bepaalt de commissie zelf, evenals de vorm en frequentie van de vergaderingen. Leden kunnen zich zelf aanmelden voor de commissie of worden daarvoor benaderd.
Alle commissies van TRR hebben een coördinator. De leden van de commissie dragen uit hun midden iemand ter benoeming aan het bestuur voor die de coördinatiefunctie op zich neemt. De coördinatoren zijn de ‘linking pin’ tussen de commissie en het bestuur en tussen de commissie en de leden. Voor hen is de coördinator het eerste aanspreekpunt.
Aan de commissies worden bestuursleden gekoppeld. Zij zijn voor de coördinatoren (en commissieleden) contactpersoon. Dit betekent dat bestuursleden in de regel geen lid zijn van een commissie.

Met de coördinatoren van de commissies overlegt het bestuur 2 x per jaar. Doel van deze bijeenkomsten is om tussen de commissies samenhang en afstemming te bewerkstelligen en elkaar te informeren over de belangrijkste activiteiten. De commissies vormen in het nieuwe model de pijlers van de organisatie. Door deze constructie kan het draagvlak voor het te ontwikkelen en uit te voeren beleid verbreed en verstevigd worden. Bovendien kunnen lopende zaken effectiever afgewerkt worden.
 

Kerntaken

  • Zorg dragen voor het ontwikkelen en uitvoeren van het communicatiebeleid van de vereniging;
  • Beheer van de website van TRR;
  • Uitbrengen van de digitale nieuwsbrief;
  • Eenmaal per jaar uitbrengen van informatieboekje voor de leden.
  • Periodiek overleg met het bestuurslid, belast met de portefeuille PR en Communicatie;
  • Het afstemmen van de communicatiekanalen op de wensen van de leden en op ontwikkelingen in het veld;
  • Het ontwikkelen van innovatieve activiteiten op het gebied van communicatie;
  • Opstellen van het jaarwerkplan en de jaarbegroting van de commissie. Het bestuur zal hier een format voor ontwikkelen. De formats van de commissies vormen de input voor het algemeen jaarwerkplan en de  begroting van TRR;
  • Bewaken van de in de begroting vastgelegde inkomsten en uitgaven;
  • Periodiek informeren van het bestuur over ontwikkelingen m.b.t. de activiteiten van de commissie.
 

Contact

communicatie@tilburgroadrunners.nl
 

Leden

Coördinator Communicatiecommissie Kees Korenhoff
Document
Toegevoegd door
Publicatie
Datum
Er zijn geen documenten aanwezig in deze map.
informatie Privacyverklaring Adverteren
Terug naar boven