Privacyverklaring

Privacyverklaring Tilburg Road Runners

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit houdt (o.a.) in dat je het recht hebt om te weten welke persoonsgegevens Tilburg Road Runners van je heeft, wat wij daarmee doen en wat jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens zijn.
Door middel van deze privacyverklaring hopen wij je duidelijkheid te geven over bovenstaande punten. Mocht je vragen hebben, dan kun je altijd contact met ons opnemen. Doe dit via mail naar: privacy@tilburgroadrunners.nl.
We zullen binnen 1 maand op je vraag reageren.
 

Atletiekvereniging Tilburg Road Runners

Tilburg Road Runners, afgekort TRR, is een wegatletiekvereniging voor de echte wegatletiek. We zijn een open vereniging voor alle niveaus, van beginners tot snelle wedstrijdlopers.
Adres:
Secretariaat Tilburg Road Runners
Academielaan 154
5037 EW Tilburg
Kamer van Koophandel-nummer: 40259741
 

Persoonsgegevens waarover wij beschikken

Tilburg Road Runners verwerkt in haar ledenadministratie persoonsgegevens van haar leden, vrijwilligers en deelnemers aan evenementen. Deze gegevens worden bewaard in een online administratieprogramma (Club Assistent) wat beveiligd is met een gebruikersnaam en wachtwoord. De gegevens waarover wij beschikken zijn:
  • NAW-gegevens
  • Contactgegevens
  • Bancaire gegevens
  • Gegevens tbv het lidmaatschap
Daarnaast beschikken wij nog over persoonsgegevens van (contactpersonen bij) sponsoren, evenmenten, dienstverleners en partners van de vereniging. Het gaat hier om de volgende gegevens:
  • NAW-gegevens
  • Contactgegevens
  • Bancaire gegevens
 

Waar gebruiken wij deze gegevens voor

De gegevens in ons ledenadministratieprogramma worden gebruikt voor het communiceren met de leden, het bijhouden van de ledenadministratie, het incasseren van de contributiegelden, het organiseren van trainingen, wedstrijden en andere aan wegatletiek gerelateerde activiteiten en het uitbetalen van vergoedingen.
De gegevens van (contactpersonen bij) sponsoren, dienstverleners, partners en evenementen worden gebruikt voor het tot stand brengen en uitvoeren van overeenkomsten met deze partijen en/of in verband met de activiteiten van de vereniging, zoals het mede-organiseren van evenementen.
Leden hebben toegang tot persoonsgegevens als ze inloggen op het ledenplatform op de website van TRR.
 

Wie hebben er toegang tot deze gegevens

Alleen de medewerkers van de ledenadministratie hebben toegang tot de volledige dataverwerking van ons administratieprogramma.
Daarnaast zijn er binnen de vereniging diverse personen met "inzagerecht". Zij kunnen de persoonsgegevens dus wel inzien, maar niet aanpassen of verwijderen.
De personen die toegang hebben tot (specifieke delen van) de ledenadministratie zijn bij het bestuur en de ledenadministratie bekend. Indien een persoon van functie wijzigt en/of een functie wordt vervuld door een nieuw persoon wordt de toegang tot de data herzien.
 

Hoe lang bewaren wij deze gegevens

Tilburg Road Runners bewaart de gegevens in ieder geval zolang er een overeenkomst is tussen de desbetreffende personen (leden, sponsoren, trainers en vrijwilligers) en de vereniging.
Persoonsgegevens van ex-leden worden verwijderd zodra deze gegevens niet meer nodig zijn. Het uitgangspunt hierbij is dat deze persoonsgegevens twee jaar na einde lidmaatschap worden verwijderd, tenzij er een wettelijke (fiscale) bewaarplicht geldt of tenzij het gaat om gegevens die van historische waarde zijn voor de vereniging, zoals wedstrijduitslagen of andere bijzondere prestaties van ex-leden.
Persoonsgegevens van niet-leden (zoals contactpersonen bij sponsoren, dienstverleners en partners) worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn.
 

Bescherming van jouw gegevens

Zoals hierboven omschreven worden de ledengegevens digitaal bewaard in een online administratiesysteem. Alle beschreven gebruikers beschikken over een eigen gebruikersnaam en wachtwoord om toegang tot deze gegevens te verkrijgen. Deze toegang wordt verwijderd zodra de gebruiker op grond van wijziging of beëindiging van zijn functie niet langer toegang hoeft te hebben tot deze gegevens.
Alle papieren gegevens die worden verzameld tijdens de inschrijfprocedure voor het lidmaatschap of het tot stand komen van de sponsorovereenkomst worden nadat zij digitaal zijn verwerkt vernietigd.
 

Gegevens delen met derden

Tilburg Road Runners verkoopt jouw persoonsgegevens in geen geval aan derden en maakt uitsluitend gebruik van externe verwerkers, zoals Club-assistent, ter uitvoering van het lidmaatschap van jou, als lid van de vereniging.
De gegevens van alle leden, recreant of wedstrijdlid, zijn bekend bij de Atletiek Unie, behalve van de rustende leden en de vrijwilligers.
 

Website

Onze website (www.tilburgroadrunners.nl) slaat nooit ongevraagd persoonsgegevens of andere privacygevoelige informatie op. De website houdt wel statistieken bij, maar deze bevatten geen informatie die aan jou als persoon kan worden gekoppeld.
 

Cookies

Onze website maakt geen gebruik van commerciële Cookies, zoals tracking cookies. Wel maken wij gebruik van de diensten van Google Analytics (statistiekenprogramma). Google Analytics plaatst daarvoor een cookie op je computer, aan de hand waarvan je gebruik van de website wordt geregistreerd. De verkregen gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan ons verstrekt. Op deze wijze krijgen wij inzicht in de wijze waarop onze website wordt gebruikt en kunnen we waar nodig aanpassingen doorvoeren.
Google kan deze gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de gegevens namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
 

Webformulieren

Indien je gebruik maakt van het contactformulier of inschrijfformulier op onze website beschikken wij over de persoonsgegevens die je op dit formulier invult. Deze gegevens kunnen tijdens het invullen niet worden onderschept door anderen, omdat de site gebruik maakt van een SSL-Certificaat en het HTTPS-protocol. Uiteraard zijn deze gegevens na verzending wel bij ons bekend, maar wij benadrukken dat we deze gegevens nooit delen met andere partijen en dat we ze zelf ook niet gebruiken voor andere doeleinden, zoals het ongevraagd versturen van e-mailings of andere reclameboodschappen.
Het door jou ingevulde formulier komt bij ons als e-mail binnen. Nadat wij je vraag of inschrijving hebben beantwoord en verwerkt wordt deze e-mail door ons verwijderd.
 

Uitslagen en beeldmateriaal

Op onze website plaatsen wij regelmatig uitslagen van wedstrijden. In deze uitslagen worden de namen en woonplaats of vereniging van de deelnemers getoond.
Mocht je je naam verwijderd willen hebben van een uitslagen- of ranglijst, dan kun je dit aangeven via privacy@roadrunners.nl. Hierbij merken wij op dat wij geen invloed hebben op uitslagen die elders zijn of worden verwerkt.
Tevens worden er tijdens wedstrijden en evenementen foto’s en/of video’s gemaakt, welke kunnen worden getoond op onze website, op ons facebook-account en/of bijvoorbeeld in onze nieuwsbrief. Dit doen we om journalistieke redenenen en om bekendheid te geven aan de activiteiten van de vereniging. M.i.v. 25 mei 2018 wordt bij de inschrijving gevraagd of je akkoord gaat met het gebruik van beeldmateriaal waarop je zichtbaar bent. Als je hebt aangegeven dat je hier niet mee akkoord gaat, zullen wij hier zoveel mogelijk rekening mee houden. Bij grote groepen mensen (atleten/toeschouwers) is het echter soms moeilijk om iedereen die op het beeldmateriaal te zien is te controleren. Mocht je zien dat wij ondanks je bezwaar toch een afbeelding of video hebben geplaatst waarop je herkenbaar bent dan kun je dit aangeven via privacy@roadrunners.nl. Wij zullen de desbetreffende foto dan zo snel mogelijk verwijderen.
 

Je rechten ten aanzien van je persoonsgegevens

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens sturen naar privacy@roadrunners.nl. Indien je van oordeel bent dat je persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, kun je naar ditzelfde e-mailadres een bezwaar toesturen en/of een verzoek om de verdere verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Wij komen binnen 1 maand terug op je verzoek of bezwaar. Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Hyperlinks

Op onze website en/of sociale media-accounts kunnen hyperlinks naar andere websites worden opgenomen. Tilburg Road Runners aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de wijze waarop deze websites met jouw privacy omgaan. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op verwerkingen door of in uitdrukkelijke opdracht van Tilburg Road Runners.
 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Op onze website vind je altijd de meest recente versie.

 
informatie Privacyverklaring Adverteren
Terug naar boven