Site Informatie

Voorwaarden

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde links, zijn eigendom van Tilburg Road Runners. Het is niet toegestaan om (gedeelten van) de site openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tilburg Road Runners. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.
 
De op deze website getoonde informatie wordt door Tilburg Road Runners met zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Alle intellectuele eigendomsrechten van de informatie, beelden en/of andersoortig materiaal op deze website komen uitsluitend toe aan Tilburg Road Runners of haar toeleveranciers.
 
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Tilburg Road Runners behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Gedragsregels

Tilburg Road Runners stelt het zeer op prijs als je een reactie achterlaat bij berichten op de site. Er gelden echter wel fatsoensregels. Wij behouden ons het recht voor om reacties -zonder verdere uitleg of terugkoppeling- te verwijderen waarin:
  • commerciële boodschappen staan
  • scheldwoorden, beledigingen, discriminerende en generaliserende boodschappen staan
  • herhalingen van reacties staan
  • reacties staan die niet ingaan op de inhoud van het betreffende bericht

© Tilburg Road Runners

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tilburg Road Runners.

Colofon

Ontwerp en redactie: TRR Communicatiecomissie
informatie Privacyverklaring Adverteren
Terug naar boven